جلسه مشترك ریيس  هيات مديره و مديرعامل موسسه عطرك با مديركل و معاون اجتماعي بهزيستي استان گلستان جهت بررسي راههاي توسعه طرح جهاني مفاهيم رياضي به شيوه اي مت در مهدهاي استان