نمایشگاه بین المللی کودک با حضور  برخی نمایندگان محترم استان فارس و مدرسان