دومین جلسه دانش افزایی مدرسان i-Maths با حضور اساتید مبرز

جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری

مدیر عامل موسسه

جناب آقای دکتر محمدمجتبی کامل منش

رییس کمیته علمی موسسه

جناب آقای دکتر حبیب اله نصیری

معاون پژوهشی و فناوری موسسه

جناب آقای آزرمی

رییس بهزیستی استان فارس

جناب آقای بهزاد حسین عباسی

مدیر پروژه CRM