جشن پایان دوره کیف قرمز و آبی باحضور آقای دکتر زاده باقری، آقای دکتر هادی پور، جناب آقای آزرمی