بازدید از کودکان ۳تا۷ سال آی مت بهزیستی صدرا

با حضور آقای آزرمی رییس بهزیستی

دکتر زاده باقری مدیرعامل موسسه عطرک

جتاب آقای دینوونگ ،

دکتر جمال زاده و

دکتر کامل منش و دیگر نمایندگان