بازدید آقای رضوی ,کارشناس مسوول مدارس غیر دولتی ناحیه ۲و دکتر زاده باقری از نمایندگی iMaths صدرا شماره ۱
سپاس از همراهی برادر عزیزم جناب اقای کریم ازاد