بازدید معاون بين الملل موسسه عطرک جناب دكتر واثقي از مرکز رژیو ایمیلیا در ايتاليا و مذاکره برای عقد قرارداد و تفاهمنامه و اعزام نمایندگان جهت بازدید از این مرکز .