عضويت و مشاركت موسسه علمی اموزشی عصرطلايی رشد  كودك ايرانيان در  كميسيون  فنی استاندارد  مراكز پيش دبستانی و مهدهای كودك ايران كه كار تدوين اين استاندارد را برعهده داشته است.