جلسه هماهنگی نمایندگی های مرکزی شهر شیراز در استانه تودیع فصل زمستان و معارفه فصل بهار در نمایندگی بعثت.