عقد قرارداد با معاونت منابع انسانی اداره برق استان فارس جهت استفاده کودکان پرسنل کل استان از سیستم آی مت .