جلسه تجلیل و تكریم مدرسین آی مت شهرستان فسا با حضور جناب آقای دكتر  دكتر زاده باقری و جناب آقای كامل منش در اداره آموزش و پرورش شهرستان فسا .