جشن پایان سال و تجلیل از مربیان و نمایندگان

لحظه ورود جناب آقای دکتر زاده باقری به جشن پایان سال