دیدار نوروزی با رییس محترم بهزیستی شیراز جهت تعاملات بیشتر  و توسعه در شهر شیراز