دیدار نوروزی با مدیر کل محترم حمل و نقل و پایانه های استان فارس جهت همکاری های آتی