همایش باشکوه معرفی سیستم جهانی ایمت در شهر گرمسار با حضور چهره ماندگار کشور جناب دکتر سید محمود طباطبایی مشاور وزیر بهداشت و درمان