جلسه هماهنگی مدیران نمایندگی های مرکزی شهر شیراز
جهت هماهنگی نمایشنامه سوسوزلوگ