حضور جناب آقای دکتر زاده باقری در سمینار تخصصی آی مت شهرهای استان گلستان. (گرگان، علی آباد، آزادشهر، گنبد کاووس)