دیدار و نشست تخصصی با جناب آقای مهندس پروین حقیقی، معاونت توسعه و مدیریت منابع اداره راه و حمل و نقل جاده ای استان   در مورد همکاری موسسه با این ارگان، با صحبت و هماهنگی جناب دکتر زاده باقری، مدیرعامل محترم موسسه و ریاست گرانقدر سازمان