جلسه هماهنگی با مسوولین مجتمع آموزشی ایده ال پارسی جهت تعاملات بعدی در محل سایت کارگاهی مجتمع
این مجتمع عظیم دارای هشت هزار متر فضای آموزشی و بالغ بر هجده میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و از اول مهر امسال به بهره برداری خواهد رسید.
لزم به ذکر است که موسسه عطرک با این مجتمع همکاری و تعاملات عمیق دارد.