معاون بین الملل موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان مجری انحصاری آی مت در ایران ، جلسه مشترکی با پرفسور ونگ بنيانگذار آی مت و به منظور
ارائه راهكارهاي توسعه همكاري هاي مشترك در مالزی برگزار کردند.
دکتر واثقی معاون بین الملل موسسه که برای آماده سازی و مهیا نمودن شرایط شرکت کنندگان در مسابقات جهانی آی مت که در مردادماه در کشور مالزی برگزار می شود، در آن کشور حضور یافته، در حاشیه جلسه به مذاکرات مثبت و به منظور بهبود سیستم آی مت اشاره نمودند.
آی مت ، آموزش مفاهیم پایه ریاضی برای کودکان ۳ تا ۷ سال بوده و در حال حاضر در تمامی اقصی نقاط کشور در دسترس می باشد.