حضور عمو های فیتیله ای در نمایندگی مرکزی معالی اباد همراه با استقبال بی نظیر