همایش انتخاب مدرس برتر فریزبی سال ۲۰۱۸ ایران با کسب مقام اولی سرکار خانم زهرا ویسی زاده و سرکار خانم هانا سودبخش در بین نمایندگی تمامی استان ها.
آرزوی موفقیت روز افزون برای این عزیزان.