جلسات هم اندیشی و تبادل نظر با مدیران مهد های کودک و پیش دبستانی های  منتخب و طرف قرار داد  با موسسه در شهر شیراز جهت تعاملات بیشتر و بهتر