بدرقه ی جمعی از تیم اعزامی فارس به فستیوال جهانی آی مت iMaths کشور مالزی در فرودگاه شیراز