تصاویر حاشیه دیدار جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل موسسه با مسئولین محترم اداره کل آموزش و پرورش استان فارس، سرپرستی شعب بانک قوامین استان فارس، رییس کانونهای فرهنگی پایگاه شهید دوران و مدیران مهد کودک ها و فرهنگ سراهای طرف قرارداد با موسسه مرتبط با نمایندگی مرکزی زرهی