جلسه هماهنگی  نمایندگان منتخب یو سی ام تری در شهر شیراز