حضور معاون محترم امور بین الملل موسسه در کشور مالزی جهت ایجاد تعامل و تبادلات بیشتر با موسسه یو سی اینتر نشال