افتتاح شعبه جدید “موسسه عطرک” و تاسیس نمایندگی های مرکزی “آی مت، فریزبی و Ucm3” در پایگاه هوایی شهید دوران شیراز

نمایندگی مرکزی آی مت، فریزبی و Ucm3 مورخ ۲۸ مهر ماه، در پایگاه هوایی شهید دوران، با حضور مسئولین عالی رتبه و مدیران آی مت فارس افتتاح گردید.

به مناسبت تاسیس این مرکز وزین آموزشی، مراسم باشکوهی با حضور ۲۰۰ نفر از والدین پایگاه هوایی برگزار گردید.
این نمایندگی با دستان باکفایت دکتر مسعود زاده باقری و مسئولین زحمتکش پایگاه هوایی شهید دوران افتتاح گردید.