حضور جناب آقای دکتر زاده باقری مدیرعامل محترم موسسه عطرک در نمایندگی مرکزی معالی آباد به منظور بازدید از روند کلاس های آی مت و یو سی ام تری