حضور جناب آقای دکتر زاده باقری مدیرعامل محترم موسسه عطرک در نمایندگی مرکزی زرهی به منظور بازدید از روند کلاس های آی مت