حضور جناب آقای دکتر زاده باقری مدیرعامل محترم موسسه عطرک در نمایندگی مرکزی شهرک گلستان به منظور بازدید از روند کلاس های آی مت