معرفی سیستم یو سی ام تری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با حضور معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه  و سایر مدیران ستادی