بازدید جناب آقای دکتر زاده باقری از غرفه آی مت در نمایشگاه مشاغل مرتبط با کودک