جلسه با رئیس آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز جهت بررسی توسعه آی مت