جناب آفای دکتر زاده باقری مدیرعامل محترم موسسه عطرک بهمراه هیات همراه با سفری به استان هرمزگان قرار است با مدیران، روسا و شخصیت های مختلف این استان دیدار و گفتگو کند.