بازدید جناب آقای دکتر زاده باقری از یکی از مهد کودکهای مجری ایمت در شهر بندر عباس