دیدار با مدیر کل محترم اداره  آموزش پرورش استان هرمزگان جهت توسعه طرح