دیدار و گفتگوی مدیرعامل محترم موسسه عطرک جناب آقای دکتر زاده باقری با مدیر کل محترم بهزیستی استان هرمزگان