استاد گرامی جناب آقای دکتر زاده باقری
مدیر عامل محترم موسسه عصر طلایی رشد کودکان

سرانجام مشیت الهی بر این قرار گرفت تا پدری مهربان چهره در نقاب خاک کشیده و ترک یار و دیار کند. بر همین اساس مراتب تسلیت و همدردی خود را به نیابت از سوی خانواده بزرگ بهزیستی گلستان تقدیم می دارد. خداوند روح ایشان را قرین رحمت واسعه خود قرار داده و به جنابعالی و بیت معززتان صبر و شکیبایی عطا فرماید.
سید امیر میرفندرسکی. جانشین و مشاور مدیرکل بهزیستی استان گلستان