جلسه بررسی مسائل, راهکارها و عملکرد نمایندگی های مرکزی شهر شیراز