حضور جناب آقای دکتر زاده باقری در استان یزد جهت برگزاری جلسات، و بررسی وضعیت پیشرفت و توسعه آی مت در استان یزد

حضور جناب آقای دکتر زاده باقری در استان یزد

حضور جناب آقای دکتر زاده باقری در استان یزد

حضور جناب آقای دکتر زاده باقری در استان یزد

حضور جناب آقای دکتر زاده باقری در استان یزد

حضور جناب آقای دکتر زاده باقری در استان یزد