حضور جناب آقای دکتر زاده باقری در جلسات متعدد با مسئولین مختلف استان یزد جهت بررسی توسعه آی مت (iMaths)  در این استان

توسعه آی مت در استان یزد

توسعه آی مت در استان یزد

توسعه آی مت در استان یزد

توسعه آی مت در استان یزد

توسعه آی مت در استان یزد

توسعه آی مت در استان یزد

توسعه آی مت در استان یزد

توسعه آی مت در استان یزد