حضور جناب آقای دکتر زاده باقری مدیر عامل موسسه عطرک بهمراه تیم تخصصی جهت برگزاری جلسات و ایجاد هماهنگی ها با مسوولین سازمان منطقه آزاد کیش جهت برگزاری مسابقات جهانی آی مت در آذر ۹۸

مسابقات جهانی آی مت در منطقه آزاد کیش

مسابقات جهانی آی مت در منطقه آزاد کیش

مسابقات جهانی آی مت در منطقه آزاد کیش مسابقات جهانی آی مت در منطقه آزاد کیش

مسابقات جهانی آی مت در منطقه آزاد کیش

مسابقات جهانی آی مت در منطقه آزاد کیش

مسابقات جهانی آی مت در منطقه آزاد کیش

مسابقات جهانی آی مت در منطقه آزاد کیش

مسابقات جهانی آی مت در منطقه آزاد کیش

مسابقات جهانی آی مت در منطقه آزاد کیش

مسابقات جهانی آی مت در منطقه آزاد کیش

مسابقات جهانی آی مت در منطقه آزاد کیش