مراسم افتتاحیه رسمی پیرایشگاه تخصصی موسسه جهت خدمت رسانی به کودکان آی مت

افتتاح پیرایشگاه تخصصی آی مت

افتتاح پیرایشگاه تخصصی آی مت

افتتاح پیرایشگاه تخصصی آی مت

افتتاح پیرایشگاه تخصصی آی مت

افتتاح پیرایشگاه تخصصی آی مت

افتتاح پیرایشگاه تخصصی آی مت

 

افتتاح پیرایشگاه تخصصی آی مت

افتتاح پیرایشگاه تخصصی آی مت

 

افتتاح پیرایشگاه تخصصی آی مت

افتتاح پیرایشگاه تخصصی آی مت

افتتاح پیرایشگاه تخصصی آی مت