افتتاح دفتر جدید مدیریت اداری آی مت استان فارس با حضور مدیر عامل موسسه جناب آقای دکتر زاده باقری، شخصیت ها، نمایندگان  و مهمانان ویژه

افتتاح دفتر مدیریت اداری آی مت استان فارس

افتتاح دفتر مدیریت اداری آی مت استان فارس

افتتاح دفتر مدیریت اداری آی مت استان فارس

افتتاح دفتر مدیریت اداری آی مت استان فارس

افتتاح دفتر جدید مدیریت اداری آی مت

افتتاح دفتر جدید مدیریت اداری آی مت

افتتاح دفتر جدید مدیریت اداری آی مت

افتتاح دفتر جدید مدیریت اداری آی مت

افتتاح دفتر جدید مدیریت اداری آی مت

افتتاح دفتر جدید مدیریت اداری آی مت

افتتاح دفتر مدیریت اداری آی مت استان فارس

افتتاح دفتر مدیریت اداری آی مت استان فارس

افتتاح دفتر مدیریت اداری آی مت استان فارس