اولین جلسه هم اندیشی سال ۱۳۹۸ با مدیران اجرایی آی مت شهر شیراز در دفتر اداری استان فارس و با حضور جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری  مدیر عامل موسسه و حضور جناب آقای مهندس سیروس پاک فطرت عضو شورای اسلامی شهر شیراز و رییس فدراسیون ورزشهای همگانی استان فارس.

اولین جلسه هم اندیشی سال ۱۳۹۸ با مدیران اجرایی آی مت شهر شیراز

اولین جلسه هم اندیشی سال ۱۳۹۸ با مدیران اجرایی آی مت شهر شیراز

اولین جلسه هم اندیشی سال ۱۳۹۸ با مدیران اجرایی آی مت شهر شیراز

اولین جلسه هم اندیشی سال ۱۳۹۸ با مدیران اجرایی آی مت شهر شیراز

اولین جلسه هم اندیشی سال ۱۳۹۸ با مدیران اجرایی آی مت شهر شیراز

اولین جلسه هم اندیشی سال ۱۳۹۸ با مدیران اجرایی آی مت شهر شیراز

اولین جلسه هم اندیشی سال ۱۳۹۸ با مدیران اجرایی آی مت شهر شیراز

اولین جلسه هم اندیشی سال ۱۳۹۸ با مدیران اجرایی آی مت شهر شیراز

اولین جلسه هم اندیشی سال ۱۳۹۸ با مدیران اجرایی آی مت شهر شیراز