جلسه با خانم دکتر ارجایی متخصص اطفال و جناب دکتر باقر پور جهت برقرار نمودن ارتباط دوسویه با انجمن متخصصین اطفال استان فارس برای بهبود جذب نوآموز در سیستم آموزشی آی مت

خانم دکتر ارجایی متخصص اطفال و جناب دکتر باقر پور. ارتباط دوسویه با انجمن متخصصین اطفال استان فارس