دیدار و جلسه جناب آقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک با جناب آقای حاج نوذری رییس انجمن خیریه شهید مهدوی جهت تعامل و کمک به کودکان بی بضاعت آی مت

دیدار و جلسه جناب آقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک با جناب آقای حاج نوذری رییس انجمن خیریه شهید مهدوی جهت تعامل و کمک به کودکان بی بضاعت آی مت