در جریان سفر جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیرعامل محترم موسسه عطرک به استان اصفهان جهت برگزاری جلسات با نهادها و سازمان های مختلف جهت بررسی راههای توسعه آی مت در این استان، ایشان بازدیدی از دفتر نمایندگی آی مت استان اصفهان بعمل آوردند.

بازدید دکتر مسعود زاده باقری از نمایندگی آی مت استان اصفهان

بازدید دکتر مسعود زاده باقری از نمایندگی آی مت استان اصفهان

بازدید دکتر مسعود زاده باقری از نمایندگی آی مت استان اصفهان

بازدید دکتر مسعود زاده باقری از نمایندگی آی مت استان اصفهان

بازدید دکتر مسعود زاده باقری از نمایندگی آی مت استان اصفهان

بازدید دکتر مسعود زاده باقری از نمایندگی آی مت استان اصفهان

بازدید دکتر مسعود زاده باقری از نمایندگی آی مت استان اصفهان

بازدید دکتر مسعود زاده باقری از نمایندگی آی مت استان اصفهان

بازدید دکتر مسعود زاده باقری از نمایندگی آی مت استان اصفهان

بازدید دکتر مسعود زاده باقری از نمایندگی آی مت استان اصفهان