جلسه جناب آقای دکتر زاده باقری مدیرعامل محترم موسسه عطرک با آقای مهندس هاشمیان شهردار منطقه ۸ اصفهان و مدیران فرهنگسراها جهت بررسی راههای توسعه آی مت در استان اصفهان

دیدار جناب آقای دکتر زاده باقری با شهردار منطقه ۸ اصفهان و مدیران فرهنگسراها

دیدار جناب آقای دکتر زاده باقری با شهردار منطقه ۸ اصفهان و مدیران فرهنگسراها

دیدار جناب آقای دکتر زاده باقری با شهردار منطقه ۸ اصفهان و مدیران فرهنگسراها

دیدار جناب آقای دکتر زاده باقری با شهردار منطقه ۸ اصفهان و مدیران فرهنگسراها

دیدار جناب آقای دکتر زاده باقری با شهردار منطقه ۸ اصفهان و مدیران فرهنگسراها